Komunikat

Szanowni Państwo,
w związku z rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 25 marca 2020 roku do 26 czerwca 2020 roku nasza szkoła będzie realizowała nauczanie zdalne.

Będziemy robić wszystko, by realizować podstawę programową w sposób przyjazny uczniowi i w jak najmniejszym stopniu obciążający rodzica.

Forma prowadzenia zajęć
1. W okresie realizacji kształcenia na odległość szkoła wykorzystuje dziennik elektroniczny MobiReg oraz różnego rodzaju komunikatory internetowe, o których wyborze decyduje nauczyciel danego przedmiotu.
2. Nauczyciele mają obowiązek poinformowania dzieci i rodziców o przesyłanych materiałach i zadaniach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
3. Harmonogram zajęć  oparty jest na dotychczasowym podziale godzin  z uwzględnieniem następujących wytycznych:
a. zajęcia lekcyjne on-line trwają odpowiednio zgodnie z ramowym planem nauczania dla PSM I st., jednak rzeczywisty czas połączenia z uwagi na zachowanie zasad zdrowego korzystania z komputera dostosowywany jest indywidualnie;
b. nauczyciel uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line zaplanowany przez siebie temat (wynikający z zakresu programu nauczania) dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej.
4. Nauczyciel zobowiązany jest do przekazania treści realizowanego tematu/lekcji w dowolnej formie, np. przygotowanego streszczenia, prezentacji lub filmu z danego zakresu tematycznego, linku do filmiku.
5. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przekazywanie prac domowych/zadań/testów/quizów do wykonania
1. Prace domowe, zadania do wykonania przekazuje się drogą poczty elektronicznej
2. Prace domowe, zadania do wykonania przekazuje się w formie kart pracy, testów, quizów, ankiet oraz w formie odpowiedzi na pytania z podręczników.
3. Terminy wykonania zleconych zadań nauczyciel ustala indywidulanie.
4. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do przekazania uczniom informacji o sposobie odsyłania wykonanych zadań/prac domowych.

Szczegółowe zasady nauczania i oceniania drogą zdalną przekazane zostaną droga mailową oraz w dzienniku elektronicznym MobiReg.

PSM I st. w Brzezinach 2021

Skip to content